Portrety kobiety, Sanok, 15 marca

 

Konferencja „Portrety ko­biety”, czyli pra­wie wszystko o ko­bie­tach. Sanok, 15 marca– relacja

 

Spotkanie za­wie­rało II pa­nele dys­ku­syjne. Konferencję po­pro­wa­dziły Grażyna Borek –Prezes Powiatowych Struktur PSL oraz Magdalena Gajewska

 

Do pierw­szego zo­stali za­pro­szeni: Władysław Kosiniak-Kamysz– Minister Pracy i Polityki spo­łecz­nej,  Jan Bury–Szef Klubu Parlamentarnego PPSL, Stanisław Fal– Przedsiębiorca, były Poseł na Sejm, Mariusz Bałaban– Samorządowca, Wojt Gminy Besko oraz Rafał Jasiński – Prezes Zarządu Fundacji „Czas Nadziei”

 

Panel po­pro­wa­dziła Pani Marta Myćka

 

W dru­gim pa­nelu wzięły udział ko­biety: Alicja Wosik – Wicewojewoda Podkarpacki, Agnieszka Czerwińska – Szefowa Agencji Modelek „Nobodys Perfect”, Anna Nowakowska – współ­za­ło­ży­cielka na­szego Stowarzyszenia Sanitas, Monika Wolańska – Zdobywczyni ty­tułu „Kulturystka Roku 2013” oraz Aleksandra Bożek – Właścicielka Szkoły Wizażu i Stylizacji „Makijaż Art.”

 

Panel po­pro­wa­dził Pan Kazimierz Wolański

 

Podczas spo­tka­nia zbie­rano pie­niążki na le­cze­nie cho­rego Miłoszka z Beska.

 

Spotkanie uświet­niła Monika Brewczak ze swoim ze­spo­łem oraz ucznio­wie Szkoły
Muzycznej w Sanoku.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio