Podsumowanie Mikołajkowej Niezapominajki

Ponad  20 od­dzia­łów w 8 pla­ców­kach na te­re­nie ca­łej Polski.

 

 

Dziękujemy Sponsorom oraz Partnerom. To dzięki Wam po­da­ro­wa­li­śmy uśmiech i ra­dość cho­rym na no­wo­twory. Obdarowaliśmy po­nad 1200 pa­cjen­tów, za­równo ko­biety, męż­czyzn oraz dzieci.

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio