Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z PWSZ w Sanoku

 

W dniu 18 marca 2013r. na­sza Organizacja pod­pi­sala Porozumienie o współ­pracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku.

 

 

Celem Porozumienia jest współ­praca na rzecz walki z cho­ro­bami no­wo­tow­ro­wymi oraz sze­rze­nia edu­ka­cji zdro­wot­nej w tym kie­runku.

 

Za każ­dym ra­zem cie­szymy się, że jest wiele osób chcą­cych po­da­ro­wać cząstkę sie­bie oraz po­dzie­lić się swo­imi moż­li­wo­ściami by wspól­nie dzia­ła­jąc, uczy­nić życie wal­czą­cych z ra­kiem lep­szym oraz dą­żyć do zmniej­sze­nia liczby osób u któ­rych raka wy­kryto zbyt późno.
Taką osobę nie­wąt­pli­wie jest Pani doc. dr  Elżbieta Cipora — Rektor PWSZ w Sanoku oraz Kierownicy Instytutów któ­rzy otwo­rzyli swoje serca by zjed­no­czyć siły w jed­nym celu.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio