Płodność a choroba nowotworowa – salve medica

 

Badania po­ka­zują, że co 100 osoba cho­ru­jąca na no­wo­twór jest w wieku roz­rod­czym. Leczenie che­mio­te­ra­pią i ra­dio­te­ra­pią nisz­czy u 99% tych osób plem­niki i ko­mórki jajowe.

 

 

Udowodniono, że świa­do­mość moż­li­wo­ści po­sia­da­nia po­tom­stwa w przy­szło­ści jest jed­nym z naj­bar­dziej mo­ty­wu­ją­cych czyn­ni­ków do walki z cho­robą.

 

Dzięki moż­li­wo­ści ja­kie daje współ­cze­sna me­dy­cyna, tj. ban­ko­wa­nia ko­mó­rek, każdy ma moż­li­wość do­ko­na­nia wy­boru i prawo de­cy­do­wa­nia o za­cho­wa­niu płod­no­ści.
Uważamy że, każdy czło­wiek po­wi­nien mieć szansę na po­sia­da­nie wła­snego ge­ne­tycz­nie po­tom­stwa. Naszym obo­wiąz­kiem jako kli­niki le­cze­nia nie­płod­no­ści i ośrodka pro­wa­dzą­cego po­rad­nię on­ko­lo­giczną jest da­nie moż­li­wo­ści pa­cjen­tom do zban­ko­wa­nia  swo­jego ma­te­riału ge­ne­tycz­nego w przy­padku za­cho­ro­wa­nia na no­wo­twór.

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio