Pierwszy cykl Warsztatów wg Simontona – zakończony! Zapraszamy na kolejne!

W Sanoku w dniach 17–25 lipca  2012r. od­by­wały  się po raz pierw­szy  Warsztaty Psychoonkologiczne wg Programu Simontona, które dzięki środ­kom otrzy­ma­nym z Urzędu Miasta Sanoka mie­li­śmy przy­jem­ność zorganizować.

 

 

Na warsz­taty za­pi­sało się 11 osób, które obec­nie zma­gają się z cho­robą no­wo­two­rową, która nie­jed­no­krot­nie rzuca cień styg­ma­ty­za­cji „…,już nic do­brego mnie nie spo­tka”.

 

Spotkania miały na celu wska­za­nia Uczestniczkom ich in­dy­wi­du­al­nej drogi ku zdro­wie­niu po­przez wy­do­by­cie ich za­so­bów, pracę nad zdro­wymi prze­ko­na­niami, które w spo­sób bar­dzo istotny wpły­wają na bu­do­wa­nie na­dziei, wiary, wzmac­nia­nie po­zy­tyw­nych emo­cji oraz ra­dze­nie so­bie z po­czu­ciem winy, lę­kiem, zło­ścią jak
i wła­ściwą ko­mu­ni­ka­cją z najbliższymi.

 

W trak­cie spo­tkań ba­zo­wano na po­zy­tyw­nych aspek­tach ota­cza­ją­cej co­dzien­no­ści, za­ba­wie, mile spę­dzo­nym chwi­lom, które w spo­sób na­tu­ralny po­zwa­lają wy­zna­czać nowe życiowe cele, które wie­lo­krot­nie są istotną mo­ty­wa­cją do walki z cho­robą.
Oprócz sa­mo­po­mocy emo­cjo­nal­nej, Uczestniczki sko­rzy­stały rów­nież z tech­nik: świa­do­mego od­de­chu, re­lak­sa­cji oraz wi­zu­ali­za­cji, co m.in. przy­czy­niło się do zin­te­gro­wa­nia grupy –  psy­cho­log Kinga Midzio.

 

„Dzień wczo­raj­szy jest hi­sto­rią,
Dzień ju­trzej­szy – ta­jem­nicą,
Dzisiejszy jest – da­rem” – do­daje.

 

„Z pew­no­ścią będę utrzy­my­wać kon­takt z po­zo­sta­łymi uczest­ni­kami warsz­ta­tów.
Dzięki nim otwo­rzy­łam się na lu­dzi a cho­roba no­wo­two­rowa jaką prze­szłam nie jest już dla mnie tabu”- mówi uczest­niczka warsztatów.

 

Dla nas, or­ga­ni­za­to­rów, — wzmoc­nie­nie na­dziei, ra­dość uczest­ni­ków jest po­twier­dze­niem, iż tego typu warsz­taty są ko­niecz­no­ścią, aby uświa­do­mić oso­bom cho­rym, że cho­roba nie jest koń­cem, a je­dy­nie po­cząt­kiem no­wego, nie­jed­no­krot­nie war­to­ściow­szego życia.

 

!!!!!! JUŻ ZAPRASZAMY NA KOLEJNE CYKLE WARSZTATÓW !!!!

 

Chętni na ko­lejny cykl warsz­ta­tów  mogą się za­pi­sy­wać te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rem
tel. 663 570 522 lub 888 654 925.  Po ze­bra­niu grupy 6–10 osób roz­pocz­niemy ko­lejny cykl bez­płat­nych Warsztatów.

 

Więcej o te­ra­pii wg Simontona 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio