“Piękna w chorobie” za nami :-)

 

8 marca 2013 roku mia­ły­śmy po raz ko­lejny przy­jem­ność za­pro­sić ko­biety, które ze­tknęły się z cho­robą no­wo­two­rową, a zwłasz­cza Pacjentki Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, na wy­jąt­kowy Dzień Kobiet.

 

Już na po­wi­ta­nie przy­byłe Panie zo­stały ob­da­ro­wane upo­min­kamiufun­do­wa­nymi przez spon­so­rów ak­cji, co od razu wpra­wiło je w do­bry na­strój. Zaraz po tym obej­rzały wzru­sza­jące przed­sta­wie­nie, z po­zy­tyw­nym za­koń­cze­niem, opo­wia­da­jące hi­sto­rię ko­biety, która za­cho­ro­wała na raka. Występ ten przy­go­to­wała grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 w Brzozowie im. Jana Pawła II. Widownia była za­chwy­cona i mło­dzież ze­brała grom­kie brawa.

 

Następnie psy­cho­log Kinga Midzio opo­wie­działa o tym, jak ra­dzić so­bie z cho­robą i prze­pro­wa­dziła re­lak­sa­cję, która wpro­wa­dziła ze­brane Panie w błogi na­strój.
Kolejnym punk­tem pro­gramu był po­kaz filmu przed­sta­wia­ją­cego wy­graną walkę z cho­robą no­wo­two­rową. Nie było za­sko­cze­niem, jak wiel­kie wra­że­nie wy­warł on na Gościach spotkania. Kobiety po­znały rów­nież ku­lisy po­wsta­nia Stowarzyszenia i jego działania.

 

ZOBACZ FILMIK

 

Zgromadzone Kobiety, dzięki die­te­tyczce Patrycji Niemiec-Stasickiej, do­wie­działy się o tym, w jaki spo­sób wła­ściwa dieta może po­móc w po­wro­cie do zdro­wia. Pani Patrycja omó­wiła naj­częst­sze pro­blemy, z ja­kimi mu­szą ra­dzić so­bie osoby w trak­cie cho­roby, czy che­mio­te­ra­pii.
Największą atrak­cję, jed­nak, zo­sta­wi­li­śmy na ko­niec. Dzięki otwar­to­ści i współ­pracy Pań z Niepublicznej Szkoły Policealnej w Sanoku Pacjentki szpi­tal­nych od­dzia­łów zmie­niały się nie do po­zna­nia. Z chę­cią pod­dały się za­bie­gom upięk­sza­ją­cym, ta­kim jak zmiana fry­zury, wy­ko­na­nie ma­ki­jażu, czy ma­ni­cure. Zachwytom nie było końca.

 

Nie za­po­mniano rów­nież o Pacjentkach, które nie mo­gły przy­być na spo­tka­nie, gdyż każda z Pań otrzy­mała sym­bo­licz­nego tu­li­pana i tak o to na szpi­talne od­działy za­wi­tała wiosna.

 

Cieszymy się, ze znów udało nam się zor­ga­ni­zo­wać taki wy­jąt­kowy Dzień Kobiet dla Pań, które może w tym trud­nym cza­sie cho­roby za­po­mi­nają nie­jed­no­krot­nie o swo­jej ko­bie­co­ści i swoim świę­cie. Jednakże uśmiech­nięte twa­rze Pacjentek opusz­cza­ją­cych salę prze­ko­nują nas, że musi być ktoś, kto bę­dzie im przy­po­mi­nał o tym, że na­wet w cho­ro­bie są na­dal piękne i ko­chane.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio