Ostatnia tegoroczna Mikołajkowa Niezapominajka – Poznań

 

Ostatnia te­go­roczna Mikołajkowa Niezapominajka od­była się w Poznaniu. W rolę Świę­tego Mikołaja wcie­lił się prof. Stefan Sajdak wraz z ze­spo­łem medycznym.

 

 

Atmosfera pod­czas wi­zyty “Mikołaja” była nie­sa­mo­wita, pa­cjentki nie kryły za­sko­cze­nia. Sam fakt obec­no­ści i ideiAkcji, spra­wił im ogromną ra­dość. Właśnie o tą ra­dość i choć małą chwilkę uśmie­chu cho­dzi. By każda osoba prze­by­wa­jąca na od­dzia­łach on­ko­lo­gicz­nych wal­cząca z ra­kiem, zwłasz­cza w okre­sie Śią­tecz­nym miała po­wód by się uśmiech­nąć i uwie­rzyć w siłę sym­bolu Świę­tego Mikołaja.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio