Niespodzianka dla poznańskich pacjentek

 

Z Okazji Dnia Kobiet pod­czas po­ran­nej wi­zyty na od­dzia­łach Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwesytetu Medycznego w Poznaniu, pa­cjentki po­wi­tała miła nie­spo­dzianka.

 

 

Kierownik Klniki prof. dr hab. Stefan Sajdak wraz z grupą per­so­nelu miło wi­tał Panie, króre nie kryły za­sko­cze­nia.

 

Po raz ko­lejny “nasz” Pan pro­fe­sor wpro­wa­dził wyj­kąt­kową at­mos­ferę na sale od­działu. Swoją cha­ry­zmą po­da­ro­wał ra­dość i wniósł wiele uśmie­chu i hu­moru w serca pacjentek.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio