Niecodzienny Dzień Kobiet

Serdecznie za­pra­szamy wszyst­kie Panie, które zo­stały do­tknięte cho­robą no­wo­two­rową, bądź ze­tknęły się z nią wśród naj­bliż­szych na wy­jąt­kowy Dzień Kobiet, który od­bę­dzie się 8 marca w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie.

 

 

Mamy na­dzieję, że przy­go­to­wane atrak­cje przy­niosą Paniom wiele uśmie­chu i ode­rwa­nie od sza­rej rzeczywistości.

 

Więcej szcze­gó­łów znaj­duje się na pla­ka­cie.

 

Gorąco za­pra­szamy i do zobaczenia!

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio