Na zakończenie Akcja Mikołajkowa w Poznaniu i Sanoku

 

Jak co roku i do Poznańskiej Kliniki za­wi­tał Święty Mikołaj, któ­rego re­pre­zen­to­wał Profesor Stefan Sajdak, i jak zwy­kle uśmiech­nięta i pełna ener­gii dr Małgosia Piskorz Szymendera – na­sza pani Oddziałowa, oraz po­zo­stali człon­ko­wie ze­społu Kliniki.

 

 

Profesor w imie­niu swoim, ca­łego ze­społu kli­niki i na­szego Stowarzyszenia Sanitas, zło­żył wszyst­kim świą­teczne życze­nia i na­stęp­nie ru­szy­li­śmy po­przez wszyst­kie sale wrę­cza­jąc pre­zenty,  Pacjentki nie kryły mi­łego za­sko­cze­nia, uśmie­chu, ra­do­ści i wzruszenia…

 

Mikołajkowe wo­lon­ta­riuszki za­wę­dro­wały rów­nież na sale sa­noc­kiego szpi­tala, będąc ciągle pod wra­że­niem nie­sa­mo­wi­tego, po­zy­tyw­nego za­sko­cze­nia pacjentów.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio