Mikołajkowa Niezapominajka w Krośnie

 

Kolejne od­działy on­ko­lo­giczne od­wie­dziły asy­stentki  Świę­tego Mikołaja.

 

Jak za­wsze naj­wa­zniej­sze były uśmie­chy “na­szych” pa­cjen­tów, któ­rych i tym ra­zem nie bra­ko­wało.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio