Mikołajkowa Niezapominajka odwiedziła kolejne cztery miejsca

 

Mamy za sobą wi­zytę w ko­lej­nych Ośrodkach: Hospicjum Dziecięce  w Rzeszowie, Centrum Onkologii  w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek  Onkologiczny w Brzozowie oraz od­dział gi­ne­ko­lo­giczny w Sanoku.

 

 

Były to chwile pełne wzru­szeń i nie­sa­mo­wi­tych emo­cji.

 

Otwartość przy­ję­cia nas oraz po­czu­cie hu­moru ja­kie to­wa­rzy­szyło pa­cjen­tom bar­dzo po­zy­tyw­nie nas za­sko­czyło.
Byli bar­dzo za­sko­czeni na­szą wi­zytą, zwłasz­cza gdy wielu z nich zdą­żyło za­po­mnieć o okre­sie Mikołajkowym.

 

Najbardziej wzru­sza­jący mo­ment był, kiedy po­de­szły­śmy do pa­cjenta le­żą­cego na łóżku, przy któ­rym była żona. Uśmiechnął się na nasz wi­dok, ko­lo­rowo ubra­nych, w we­so­łych cza­pecz­kach mi­ko­łaj­ko­wych, dziew­czyn z upo­min­kiem i życze­niami. Jego żona miała łzy w oczach mó­wiąc „ mój mąż dziś  od wielu dni uśmiech­nął się pierw­szy raz….”
Jedna z Pań dzię­ku­jąc nam, od­pro­wa­dziła po drzwi od­działu …”ja już czuję się le­piej”
Inni nie kryli wzru­szeń, mocno nas przy­tu­lali, trzy­mali za rękę. Jedna pa­cjentka po­wie­działa „..pierw­szy raz w życiu po 45 la­tach Mikołaj do mnie przy­szedł…”
Inny pa­cjent „…chyba znów za­cznę wie­rzyć w Mikołaja…”
Takich chwil, słów i emo­cji było mnó­stwo. Tego się nie za­po­mina.
Dla pa­cjen­tów był to swego ro­dzaju po­wrót do dzie­ciń­stwa i swego ro­dzaju te­ra­pia.
Dla nas po­twier­dze­nie że je­ste­śmy potrzebni.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio