Mikołajkowa Niezapominajka – odsłona pierwsza – GORLICE

 

Pierwsza od­słona „Mikołajkowej Niespodzianki 2012” za­wi­tała do Gorlic.

 

 

Po po­dróży, z ra­do­snymi na­stro­jami z wo­zem peł­nym upo­min­ków zja­wi­ły­śmy się na od­dzia­łach.

 

Wszystkim do­pi­sy­wały hu­mory, za­równo Paniom jak i Panom, któ­rzy byli pewni, że Św. Mikołaj wy­sy­ła­jąc w za­stęp­stwie „Mikołajki”, obie­cał, że jedną zostawi 🙂

 

W Gorlicach była to na­sza pierw­sza wi­zyta. Dająć uśmiech i wiarę w wy­zdro­wie­nie pa­cjen­tom, same wra­ca­ły­śmy pełne ener­gii do dal­szych czę­ści na­szej Akcji.

 

Pozdrawiamy  ra­do­sne Panie, dzię­ku­jąc za we­sołe przy­wi­ta­nie i Wasz we­wnętrzny opty­mizm. Tak trzymać. !!!

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio