Mikołajkowa Niezapominajka 2013 – przygotowania ruszyły.

 

Dzień Świę­tego Mikołaja tuż tuż.

 

 

Śnie­żynki mocno po­ma­gają Mikołajowi, by mógł z pre­zen­tami ru­szyć w drogę do pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych w kilku wo­je­wódz­twach na te­re­nie ca­łej Polski. Upominki tra­fią za­równo do ko­biet jak i męż­czyzn. Mikołajki nie za­po­mną rów­nież o dzie­ciach z Dziecięcego Hospicjum w Rzeszowie. :-)

 

Boże Narodzenie…

 

Puste miej­sce przy stole dla nie­spo­dzie­wa­nego go­ścia, wi­gi­lijne po­trawy i pre­zenty pod cho­inką. To taki czas, kiedy pa­mię­tamy o wszyst­kich na­szych bliskich.

 

Ludzie, któ­rych łączy do­świad­czenie­ cho­roby są so­bie bli­scy, jak nikt inny.

 

Myślimy o wszyst­kich tych, któ­rzy w ten szcze­gólny czas nie będą mo­gli być w swo­ich do­mach i z nie­po­ko­jem pa­trzą w przyszłość.

 

Nasza “Mikołajkowa Niezapominajka” to gest, któ­rym chcemy dać odro­binę ra­do­ści tym wła­śnie osobom.

 

My, któ­rzy rów­nież prze­szli­śmy już przez nie­po­kój i lęk, chcemy po­ka­zać, że gdzieś w przy­szło­ści jest czas radości.

 

I tego życzymy wszyst­kim, któ­rzy zma­gają się z cho­robą oraz ich bliskim.

 

Mikołajkowa Niezapominajka” to do­wód, że je­ste­śmy z nimi, że i oni kie­dyś, tak jak my, będą roz­da­wać ge­sty mi­ło­ści i wiary w wyzdrowienie.

Mikołajkowa Niezapominajka 2013 — Jasło 
Mikołajkowa Niezapominajka 2013 — Brzozów

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDAŁY UBIEGŁOROCZNE  AKCJE MIKOŁAJKOWEJNIEZAPOMINAJKI

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio