Międzynarodowe spotkanie RAK ZMIENIAJĄCE SIĘ PERSPEKTYWY – listopad 2013

Już za ty­dzień 5/6 li­sto­pada 2013 r. w Warszawie od­bę­dzie się dwu­dniowe mię­dzy­na­ro­dowe spo­tka­nie RAK ZMIENIAJĄCE SIĘ PERSPEKTYWY or­ga­ni­zo­wane przez PKPO i Europacolon.

 

Wśród go­ści bę­dzie wielu eks­per­tów i de­cy­den­tów i wspól­nie szu­kać naj­lep­szych roz­wią­zań dla pol­skiej onkologii.

 

Źró­dło oraz pro­gram Forum http://pkopo.pl/aktualnosci/2013/170

 

Dwudniowe Forum bę­dzie oka­zją do wy­miany po­glą­dów i sta­no­wisk róż­nych śro­do­wisk za­an­ga­żo­wa­nych w ochronę zdro­wia oraz po­głę­bio­nego zro­zu­mie­nia zmian za­cho­dzą­cych w opiece on­ko­lo­gicz­nej. Mamy na­dzieję na wy­pra­co­wa­nie wspól­nego sta­no­wi­ska i kie­runku prio­ry­te­to­wych zmian sys­te­mo­wych. Polscy i za­gra­niczni eks­perci przed­sta­wią naj­waż­niej­sze pro­blemy i wy­zwa­nia opieki nad cho­rymi na no­wo­twory oraz przy­kłady uda­nych zmian sys­te­mo­wych i kam­pa­nii spo­łecz­nych w róż­nych kra­jach europejskich.

 

Pierwszy dzień Forum bę­dzie po­świę­cony aspek­tom kli­nicz­nym, drugi sys­te­mo­wym i roli or­ga­ni­za­cji pa­cjenc­kich w on­ko­lo­gii. Udział w Forum za­po­wie­dzieli m.in.: prof. Luigi Riccardiello, Uniwersytet Boloński, dr Joseph Maria Borras, Departament Zdrowia, Katalonia, Prof. C. v. d. Velde, Przewodniczący ECCO, Prof. Eric Van Cutsem, Uniwersytet Leuven, Brigitte Grube, Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, prof. Jacek Jassem, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.
Liczba miejsc ograniczona.
Zapewniamy tłu­ma­cze­nie sy­mu­la­ta­niczne konferencji.
© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio