Łączy nas kobiecość – 15 września inauguracja Akcji z Agatą Młynarską

 

Łączy Nas Kobiecość – Agata Młynarska  spo­tka się z ko­bie­tami w Manufakturze.

 

 15 wrze­śnia 2013 roku w go­dzi­nach 13.00 – 16.00  w łódzkiej Manufakturze od­bę­dzie się uro­czy­sta in­au­gu­ra­cja ak­cji „Łączy Nas Kobiecość”. Poprowadzi ją Agata Młynarska, dzien­ni­karka, re­dak­tor na­czelna ma­ga­zynu „SKARB”.

 

Akcja „Łączy Nas Kobiecość” to ini­cja­tywa CentrumMedycznego Salve Medica, a part­ne­ruje jej firma Rossmann. W ra­mach ak­cji bę­dzie moż­li­wość wy­ko­na­nia ba­dań pro­fi­lak­tycz­nych w kie­runku cho­rób piersi, w tym mam­mo­gra­fii. Akcja „Łączy Nas Kobiecość” bę­dzie trwała od 16 wrze­śnia do 31 paź­dzier­nika 2013 roku.

 

Niedzielne spo­tka­nie w Manufakturze roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 13:00. Gośćmi Agaty Młynarskiej będą Gwiazdy i znani le­ka­rze — spe­cja­li­ści w dzie­dzi­nie pro­fi­lak­tyki no­wo­two­rów.

 

 

5 wrze­śnia w go­dzi­nach 10:00 — 18:00 na te­re­nie Manufaktury będą sta­cjo­no­wały dwa mam­mo­busy. Kobiety po­mię­dzy 50 a 69 ro­kiem życia (które przez dwa ostat­nie lata nie wy­ko­nały re­fun­do­wa­nego ba­da­nia), wy­ko­nają tam bez­płatne ba­da­nia mam­mo­gra­ficzne. Pozostałe pa­nie będą mo­gły sko­rzy­stać z ba­da­nia w ob­ni­żo­nej ce­nie. Każda prze­ba­dana osoba bę­dzie mo­gła wziąć udział w in­dy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cjach me­dycz­nych ze spe­cja­li­stami.

 

Kobiety, które zde­cy­dują się wziąć udział w ak­cji, otrzy­mają pre­zent od za­przy­jaź­nio­nych ma­rek ko­sme­tycz­nych, któ­rymi są: AA, Neutrogena, Dove, Farmona, Lactacyd, Luksja, Bielenda, Pollena Eva, Cleanic, Soraya, Tołpa i Venus.

 

Więcej o ak­cji na stro­nach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.salvemedica.pl,  www.rossnet.pl/kobiecosc.
Organizatorami spo­tka­nia są: Centrum Medyczne Salve Medica, Rossmann oraz ma­ga­zyn „Skarb”, pod pa­tro­na­tem me­dial­nym por­tali: rossnet.pl oraz onaonaona.com.

 

Zapisy na ba­da­nia pro­wa­dzone są w Salve Medica pod tel. 42 254 64 10.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio