Konferencja Teraz Kobiety, Przeworsk

 

W dniu 23 marca w sali ki­no­wej w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku od­była się III kon­fe­ren­cją pt. „Teraz Kobiety”. Organizatorem było  Stowarzyszenie „Razem dla Podkarpacia”,  part­ne­rami: Stowarzyszenie „TERAZ KOBIETY!”,

 

Stowarzyszenie „Razem dla Bieszczad”, Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz Urząd Miasta Przeworska.

 

Konferencja skła­dała się z kilku pa­neli dys­ku­syj­nych, które przed­sta­wiały sy­tu­ację ko­biet w róż­nych dzie­dzi­nach życia spo­łecz­nego i go­spo­dar­czego oraz przedsiębiorczego.

 

Na uczest­niczki kon­fe­ren­cji cze­kało wiele atrak­cji min: moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia ana­lizy skóry, po­rady kosmetyczno-fryzjerskie, po­rady sto­ma­to­lo­giczne, pro­mo­cja ba­dań mam­mo­gra­ficz­nych i cytologicznych, wystawa prac de­co­upage, wy­stawa fo­to­gra­fii Kobiecej, de­gu­sta­cja tra­dy­cyj­nych wy­ro­bów kulinarnych.

 

Prelekcje oraz udział w pa­ne­lach dys­ku­syj­nych miały osoby:
Andżelika Możdżanowska
– Senator RP
Anna Nowakowska – Stowarzyszenie “Sanitas” w Sanoku
Alicja Wosik, wi­ce­wo­je­woda pod­ka­pracki
Magdalena Andrzejak – Klecha – Komendant Wojewódzki OHP
Dorota Strzyż – Wicestarosta po­wiatu ropczycko-sedziszowskiego
Zofia Wołtosz – Dyrektor Warsztatów Terapii Zajeciowej Fundacji „Wzrastanie” w Przeworsku
Beata Kadziołka – Cukiernia „Beatka” w Jaworniku Polskim
Anna Pieczko – Gospodarstwo Rolne w Grzesce

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio