Kolejne bezplatne poradniki już na Was czekają

 

Kolejne po­rad­niki już na Was cze­kają w na­szej sie­dzi­bie.

 

Organizatorem jest  Fundacja Tam i z Powrotem.

 

Wystarczy za­dzwo­nić i umó­wić się na od­biór.
W wy­jąt­ko­wych sy­tu­acjach mo­żemy wy­słać.
Dwa nowe nu­mery po­rad­ni­ków to :
4. PIELĘGNACJA PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.
5. POMOC SOCJALNA. Przewodnik dla pa­cjen­tów z cho­robą no­wo­two­rową.

Wcześnie nu­mery rów­nież są do­stępne:
1.PO DIAGNOZIE. Poradnik dla pa­cjen­tów z cho­robą no­wo­two­rową i ich ro­dzin.
2. SEKSUALNOŚĆ KOBIETY W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.  Poradnik dla ko­biet i ich part­ne­rów.
3. SEKSUALNOŚĆ MĘŻCZYZNY W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.  Poradnik dla męż­czyzn i ich part­ne­rek.

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio