Czy rak musi boleć? Wygrajmy z bólem. Spotkanie 28 listopada 2013.

 

W imie­niu Koalicji na Rzecz Walki z Bólem in­for­muję o or­ga­ni­za­cji spo­tka­nia edu­ka­cyj­nego „Czy rak musi bo­leć?”, które pla­no­wane jest w dn. 28 listopada 2013 r. w Centrum Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie, o godz.17.00.

 

Grupa Wsparcia to bez­płatne spo­tka­nie dla pa­cjen­tówcier­pią­cych z po­wodu bólu no­wo­two­ro­wego oraz ich bli­skich. W trak­cie spo­tka­nia uczest­nicy mają oka­zję po­roz­ma­wiać ze spe­cja­li­stą me­dy­cyny pa­lia­tyw­nej a także uczest­ni­czą w warsz­ta­cie pro­wa­dzo­nym przez psy­cho­te­ra­peutę.

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio