Bieszczadzka Przygoda – bezpłatna wycieczka dla dzieci 7 lipca 2013 r.

 

Bieszczadzka Przygoda” Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami no­wo­two­ro­wymi SANITAS z wielką ra­do­ścią za­pra­sza wszyst­kie dzieci w wieku 8–12 lat na bez­płatną jed­no­dniową wy­cieczkę do Łupkowa, która od­bę­dzie się w nie­dzielę 7 lipca 2013 roku.

 

 

Wyprawa ta jest nie­ro­ze­rwal­nie zwią­zana z od­by­wa­ją­cym się w tym cza­sie Redykiem Karpackim — mię­dzy­na­ro­do­wym spo­tka­niem lu­dzi żyją­cych i two­rzą­cych w Karpatach.

 

Będzie to nie­po­wta­rzalna oka­zja dla dzieci, by do­słow­nie do­tknąć kul­tury i tra­dy­cji te­re­nów górskich.

 

Na miej­scu — na tra­sie prze­mar­szu Redyku, na dzieci cze­kać bę­dzie wiele atrak­cji, mię­dzy in­nymi spo­tka­nie z pa­ste­rzami pro­wa­dzą­cymi stado 300 owiec wraz z psami pa­ster­skimi oraz inne niespodzianki.

 

Gwarantujemy wspa­niałą at­mos­ferę, nie­za­po­mniane prze­ży­cia i wiele atrakcji.

 

Zachęcamy ro­dzi­ców do zgła­sza­nia swo­ich dzieci.

 

Zapewniamy prze­jazd au­to­ka­rem, wy­ży­wie­nie oraz wy­kwa­li­fi­ko­waną opiekę i ubezpieczenie.

 

Zgłoszenia i py­ta­nia pro­simy kie­ro­wać do 2 lipca pod nu­me­rem te­le­fonu
600 780 768.
Liczba miejsc ograniczona!

 

Szczegóły do­ty­czące sa­mego Redyku http://www.redykkarpacki.pl/

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio