Biała sobota dla mamy i dziecka – podsumowanie

 

W mi­nioną so­botę w sa­noc­kim szpi­talu, od­była się Akcja dla zdro­wia „Biała so­bota dla mamy i dziecka”, którą na­sze Stowarzyszenie zor­ga­ni­zo­wało przy współ­pracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Sanoku.

 

 

Podczas Akcji pa­no­wała miła i przy­ja­zna at­mos­fera. Na dzieci cze­kała „baj­kowa po­cze­kal­nia” w któ­rej przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­nie dla nich liczne gry, za­bawy, upo­minki, łako­cie. Wierzymy, że po ta­kiej wi­zy­cie le­kar­skiej, ko­lejne wę­drówki do ga­bi­ne­tów będą się im ko­ja­rzyły już tylko przy­jem­nie.

 

Każda z ko­biet otrzy­mała upo­mi­nek, jako na­grodę za dba­nie o swoje zdrowie.

 

Zainteresowanie było bar­dzo dużo. Wyczerpane zo­stały za­pla­no­wane li­mity na wszyst­kie badania.

 

Cieszymy się, że ko­biety wy­ko­rzy­stały ten so­botni wolny czas aby wy­ko­nać ba­da­nia.
Zabiegane w co­dzien­nym życiu, kiedy  nie ma czasu na sta­nie w dłu­gich ko­lej­kach, cze­ka­nie na od­le­gły ter­min ba­da­nia lub nie mogą po­zwo­lić so­bie na wolne w pracy czy nie mają moż­li­wo­ści po­zo­sta­wić swo­ich dzieci pod inna opieką, sko­rzy­stały z moż­li­wo­ści jaką przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań w tro­sce o ich zdrowie.

 

Wykonano po­nad 1000 ba­dań.
Po ba­da­niach USG kilka osób skie­ro­wano do szpi­tala na le­cze­nie lub na dal­sze ba­da­nia dia­gno­styczne z po­wodu roz­po­zna­nia po­waż­nych schorzeń.

 

Po za­koń­cze­niu ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych, w wielu przy­pad­kach stwier­dzono nie­pra­wi­dłowe wy­niki (żelazo, morfologia).

 

Wierzymy, że dzięki tym ba­da­niom, udało nam się ura­to­wać wiele istnień.

 

Akcja od­bywa się dzięki za­an­ga­żo­wa­niu i bez­in­te­re­sow­nemu wspar­ciu ka­dry me­dycz­nej tj.: le­ka­rzy spe­cja­li­stów, pie­lę­gnia­rek, wo­lon­ta­riu­szy, ka­dry laboratoryjnej.

 

Dzięki otwar­to­ści Dyrektora szpi­tala, lek. med. Adama Siembaba, Akcja prze­pro­wa­dzona zo­stała na te­re­nie szpitala.

 

Akcja nie mo­głaby się od­być bez spon­so­rów, któ­rym bar­dzo dzię­ku­jemy.
Dziękujemy lo­kal­nym me­diom za wspar­cie i roz­po­wszech­nie­nie Akcji.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio