Bajkowa Sobota w Szpitalu za nami, sukces Akcji

 

Zainteresowanie Akcją prze­szło ocze­ki­wa­nia nas wszyst­kich.

 

 

Podczas ak­cji bez­płat­nie wy­ko­nano:  81 po­rad le­kar­skich (kon­sul­ta­cje z za­kresu neu­ro­lo­gii dzie­cię­cej, la­ryn­go­lo­gii dzie­cię­cej, pul­mo­no­lo­gii dzie­cię­cej i pe­dia­trii), 64 ba­da­nia ul­tra­so­no­gra­ficzne (tar­czyca, serce, na­rządy jamy brzusz­nej, mózg) i 350 ozna­czeń la­bo­ra­to­ryj­nych (TSH, mor­fo­lo­gia krwi, po­ziom trans­ami­naz, mocz­nika i diastazy).

 

Wszystko to w wy­jąt­kowo baj­ko­wej opra­wie. Było dużo za­baw dla dzieci. Wiele atrak­cji, nie­spo­dzia­nek. Jesteśmy pewni, że wszyst­kie dzieci za­pa­mię­tają ten dzień baj­kowo a ko­lejne wi­zyty  w ga­bi­ne­tach le­kar­skich będą się im ko­ja­rzyły tylko przyjemnie.

 

Dziękujemy ca­łemu per­so­ne­lowi me­dycz­nemu, bio­rą­cemu udział w Akcji,  który po­świę­cił swój wolny czas na pro­fi­lak­tykę zdro­wotną naj­młod­szych.

 

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio