Baby są jakieś inne – konferencja w Sanoku

 

“Baby są ja­kieś inne…”
4 marca 2013 roku uczest­ni­czy­ły­śmy w kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Stowarzyszenie „Teraz Kobiety” o wy­mow­nym ty­tule: „Baby są ja­kieś inne…”.

 

 

Spotkanie od­było się w bar­dzona­stro­jo­wej Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku.

 

Wśród licz­nie za­pro­szo­nych go­ści zna­la­zły się m. in. Katarzyna Sobierajska – Wiceminister Sportu i Turystyki oraz Alicja Wosik – Wicewojewoda Podkarpacki, które wzięły udział w pa­nelu dys­ku­syj­nym na te­mat obec­no­ści i roli ko­biet w życiu pu­blicz­nym i po­li­tyce. W trak­cie kon­fe­ren­cji mo­gły­śmy wy­słu­chać wielu bar­dzo cie­ka­wych pre­lek­cji wy­gło­szo­nych przez  ko­biety z róż­no­rod­nych śro­do­wisk. Poruszane te­maty były bar­dzo ak­tu­alne, po­cząw­szy od po­rad, jak ra­dzić so­bie ze stre­sem, po­przez  omó­wie­nie za­gro­żeń na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, a skoń­czyw­szy na miej­scu ko­biety w świe­cie sztuki.
W prze­rwie za­pro­szeni go­ście mo­gli skosz­to­wać wy­śmie­ni­tych wy­pie­ków od Kół Gospodyń Wiejskich z oko­lic Sanoka, a także uczest­ni­czyć w na­uce pierw­szej po­mocy przy­go­to­wa­nej przez stu­den­tów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Natomiast przy na­szym sto­isku Panie wzięły udział w krót­kim qu­izie na te­mat pro­fi­lak­tyki cho­rób no­wo­two­ro­wych i dzięki do­brym od­po­wie­dziom na przy­go­to­wane py­ta­nia zo­stały ob­da­ro­wane upo­min­kami.
O oprawę mu­zyczną wspa­niale za­dbali ucznio­wie PSM w Sanoku oraz wo­ka­listka Angela Gaber.
Pod ko­niec wśród uczest­ni­ków zo­stały roz­lo­so­wane na­grody przy­go­to­wane przez Partnerów Konferencji, w tym Nasze Stowarzyszenie.

 

Oby wię­cej ta­kich ak­ty­wi­zu­ją­cych ko­biety spo­tkań od­by­wało się w Sanoku.
Mamy na­dzieję – do zo­ba­cze­nia za rok!

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio