Asystentki Świętego Mikołaja na onkologii w Brzozowie

 

Nasze odwie­dziny, były mi­łym za­sko­cze­niem dla pa­cjen­tów, spra­wiły im wiele ra­do­ści, wpro­wa­dziły w do­bry na­strój, nie obyło się bez wzru­szeń i wdzięcz­no­ści za tak cie­płe chwile w ten po­nury dzień.

 

Całą ak­cję ko­or­dy­no­wała na­sza Kinga Midzio, psy­cho­log – wska­zu­jąc “Świę­temu Mikołajowi” drogę do pa­cjen­tów, na któ­rych cze­kały „sa­nie” wy­peł­nione po same brzegi, pre­zen­tami i po­zy­tywną ener­gią, która pro­mie­nio­wała na wszyst­kie strony.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio