24 maja 2012 r, Debata „Zdrowa kobieta – silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza”, Relacja

 

SANITAS uczest­ni­czyło w Debacie „Zdrowa ko­bieta — silna Polska. Bądź dla sie­bie naj­waż­niej­sza”, która miała miej­sce w Sali Kolumnowej SejmuRP dnia 24 maja 2012r.

 

Debata zor­ga­ni­zo­wana przez Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy oraz Parlamentarną Grupę Kobiet.
Wydarzenie od­było się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Marszałek Sejmu, Pani Ewy Kopacz, oraz Wicemarszałek Senatu, Pani Marii Pańczyk-Pozdziej.

 

W Debacie uczest­ni­czył Wiceminister zdro­wia Aleksander Sopliński, par­la­men­ta­rzy­ści, po­li­tycy, au­to­ry­tety me­dyczne i znane Polki.

 

Spotkanie mialo na celu zró­ce­nie uwagi na rolę ko­biety we współ­cze­snym świe­cie oraz zna­cze­nie pro­fil­ka­tyki zdro­wot­nej ko­biet i ich rodzin.

 

W spo­tka­niu uczest­ni­czyło liczne or­ga­ni­za­cje zaj­mu­jące się pro­fi­lak­tyką zdro­wotną, sa­mo­rządy i in­sty­tu­cje Państwowe.

 

Więcej na:
http://koalicjarsm.pl/aktualnosci-zdrowa-kobieta-silna-polska.-badz-dla-siebie-najwazniejsza-relacja-z-debaty-o-zdrowiu-kobiet-51.html

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio