„Zimowa Przygoda” – niespodzianka dla dzieci z okazji ferii

 

W mi­nioną so­botę (04.02) z oka­zji Świa­to­wego Dnia Walki z Rakiem zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy we współ­pracy z Bankiem BGŻ ko­lejną wy­prawę dla dzieci z cy­klu Magiczny Cylinder.

 

 

Tym ra­zem była to „Zimowa Przygoda”, która miała miej­sce w „Folwarku u Goców” w Srogowie Dolnym.

 

Przygoda roz­po­częła się ku­li­giem po oko­licz­nych po­lnych dro­gach. Wszystkim spra­wiło wiele frajdypo­dzi­wia­nie pięk­nych za­śnie­żo­nych oko­lic Sanoka, a uroku tej wy­pra­wie do­da­wał pró­szący śnieg. Jako, że tem­pe­ra­tura na dwo­rze się­gała –15 stopni przed na­stęp­nymi atrak­cjami trzeba było się nieco ogrzać, ale na szczę­ście w Folwarku cze­kała na nas Pani Renata z go­rącą zupką. Posileni, by­li­śmy go­towi na dal­szą część przy­gody. Nasi Gospodarze za­brali wszyst­kich do stajni, gdzie w bar­dzo cie­kawy spo­sób Pan Augustyn Goc opo­wia­dał o ko­ni­kach i in­nych zwie­rzę­tach, a dzieci słu­chały jak za­cza­ro­wane. Jak przy­stało na po­rządną lek­cję przy­rody po teo­rii przy­szedł czas na prak­tykę i każdy wy­ciecz­ko­wicz mógł spró­bo­wać jazdy kon­nej. Dzieci były za­chwy­cone i w ogóle nie chciały wra­cać na zie­mię. Pewnie gdyby nie mróz, nie opu­ścili by koni do póź­nego po­po­łu­dnia, ale jed­nak w tro­sce o ich zdro­wie nie po­zwo­li­ły­śmy na dłuż­sze po­zo­sta­nie na dwo­rze zwłasz­cza, że w sali z ko­min­kiem cze­kał na nich kon­kurs wie­dzy o zwie­rzę­tach z na­gro­dami od Urzędu Miasta Sanoka. Okazało się, że uczest­nicy tak uważ­nie słu­chali opo­wie­ści Gospodarzy w stajni, że trudno było wy­ło­nić zwy­cięz­ców. Oprócz wy­róż­nień za za­ję­cie trzech pierw­szych miejsc, wszy­scy w na­grodę do­stali pyszne na­le­śniki i po­si­leni mo­gli­śmy się da­lej ba­wić do póź­nego popołudnia.

 

O tym, że Przygoda była udana, mo­gły świad­czyć po­wta­rza­jące się py­ta­nia: Kiedy na­stępna? Zabierzecie nas gdzieś jesz­cze? To dla nas naj­więk­sze po­dzię­ko­wa­nie i mo­ty­wa­cja do or­ga­ni­za­cji po­dob­nych nie­spo­dzia­nek. Złożyliśmy obiet­nice, że na pewno jesz­cze się nie raz spo­tkamy i do­ło­żymy wszel­kich sta­rań, aby tak się stało.

 

Zobacz też reak­cje w za­kładce “me­dia o nas”

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio