Zbiórka na pomoc w leczeniu Anetki zakończona !!!

Suma ze­bra­nych środ­ków pie­nięż­nych wy­nosi 13 966,05 zł.

 

 

W dniu 19 lu­tego 2012 r. zo­stała prze­pro­wa­dzona zbiórka na po­moc w le­cze­niu Anety Sebastyańskiej,  miesz­kanki Sanoka.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas” z sie­dzibą w  Sanok przy ul. Kościuszki 15, otrzy­mało po­zwo­le­nie na prze­pro­wa­dze­nie zbiórki na rzecz Anety w for­mie zbiórki pie­nięż­nej do pu­szek kwe­star­skich, przy ko­ścio­łach gminy Miasta Sanoka. Pozwolenie nr SO.5311.3.2012 z dnia 15 lu­tego 2012 r. wy­dane przez Burmistrza Miasta Sanoka.

 

Zbiórkę prze­pro­wa­dzali wo­lon­ta­riu­sze Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku.
Koszty po­nie­sione re­je­stra­cja zbiórki – 82 zł.
Kwotę w ca­ło­ści prze­zna­cza się  na le­cze­nie dla  Anety.

http://www.isanok.pl/sanoczanie-pomogli-anecie.html

I Ty mo­żesz po­móc Anetce prze­ka­zu­jąc 1% podatku

Obejrzyj hi­sto­rię Anetki — Ludzie na Walizkach odc. 38

http://www.youtube.com/watch?v=HG2NvPfQCG4

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio