“Sobota z ultrasonografią +” 24.03.2012 – Relacja

 

24 marca 2012 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku od­była się pro­fi­lak­tyczna ak­cja zdro­wotna „Sobota z ul­tra­so­no­gra­fią +”, zor­ga­ni­zo­wana przez SPZOZ w Sanoku, Stowarzyszenie SANITAS i  „Sanocką Fundację Ochrony Zdrowia”.

 

 

Chętni mo­gli sko­rzy­stać z bez­płat­nych ana­liz la­bo­ra­to­ryj­nych w za­kre­sie cho­le­ste­rolu, CRP, cu­kru, an­ty­genu CEA – no­wo­twory układu po­kar­mo­wego oraz morfologii.

 

W la­bo­ra­to­rium prze­ba­dano po­nad 200 osób. Przybyłe osoby mo­gły rów­nież sko­rzy­stać ze spe­cja­li­stycz­nych ba­dań ul­tra­so­no­gra­ficz­nych jak: USG serca, sutka, jamy brzusz­nej, układu mo­czo­wego, tęt­nic szyj­nych, oraz ginekologiczne.

 

Zaskakującą nie­spo­dzianką dla wy­ko­nu­ją­cych ba­da­nia la­bo­ra­to­ryjne, były upo­minki a dla umi­le­nia czasu, po­śród cze­ka­ją­cych na ba­da­nia USG roz­lo­so­wano 10 ze­sta­wów upominków.

 

Cieszymy się że mo­gli­śmy po­da­ro­wać nie­spo­dziankę przy­by­łym oraz współ­fi­nan­so­wać ba­da­nie CEA.

 

Mamy na­dzieję że ta Akcja była  po­cząt­kiem do na­szej współ­pracy z sa­noc­kim Szpitalem Specjalistycznym.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio