SANITAS – dołączyliśmy do Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych

 

Mamy przy­jem­ność po­in­for­mo­wać że  w kwiet­niu do­łą­czy­li­śmy do Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

 

“Koalicja to wspólny głos po­nad 80 ty­sięcy pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych w Polsce zrze­szo­nych w 15 sto­wa­rzy­sze­niach. Wspólnie dzia­łamy na rzecz po­prawy sy­tu­acji cho­rych on­ko­lo­gicz­nie w na­szym kraju. ”

 

Misją Koalicji jest po­prawa sta­ty­styk do­ty­czą­cych prze­ży­cia cho­rych z cho­ro­bami no­wo­two­ro­wymi w Polsce, dzięki wdro­że­niu naj­wyż­szych stan­dar­dów dia­gno­styki i te­ra­pii nowotworów.

 

Zasadniczymi ce­lami fun­da­cji są:

  • wszech­stronne wspie­ra­nie i współ­praca z or­ga­ni­za­cjami pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych
  • kre­owa­nie wspól­nej po­li­tyki zdro­wot­nej
  • re­pre­zen­ta­cja or­ga­ni­za­cji człon­kow­skich w kon­tak­tach z in­sty­tu­cjami pu­blicz­nymi
  • wy­miana do­świad­czeń i przy­kła­dów do­brych prak­tyk w celu wzmoc­nie­nia or­ga­ni­za­cji pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych na po­zio­mie kra­jo­wym i europejskim.

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio