“Piękna w chorobie”- Niecodzienny Dzień Kobiet za nami

 

8 marca 2012 r. z oka­zji Dnia Kobiet w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie od­była się na­sza ak­cja pt.”Piękna w cho­ro­bie” skie­ro­wana do pa­cjen­tek od­dzia­łów on­ko­lo­gicz­nych.

 

 

Mottem prze­wod­nim spo­tka­nia były słowa
Katarzyny Nosowskiej:

 

„Kobieta jest or­ga­ni­zmem ul­tra­do­sko­na­łym, po­trafi re­ge­ne­ro­wać się po eks­tre­mal­nie cięż­kich do­świad­cze­niach… prze­trwa wszystko”

 

Świę­to­wa­nie Dnia Kobiet roz­po­częło się  wy­stę­pem wo­kal­nym w wy­ko­na­niu nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nej, mło­dej wo­ka­listki Marioli Leń,  która wy­ko­nała ta­kie szla­giery jak „Być ko­bietą, być ko­bietą” czy „Byłam różą”.
Po ta­kim wstę­pie przy­szłą pora na film opo­wia­da­jący o hi­sto­rii walki z cho­robą , który ywo­łał sporo emo­cji wśród za­pro­szo­nych Pań i  wie­rzymy, że do­dał na­dziei i wiary w po­ko­na­nie choroby.

 

Później psy­cho­log Kinga Midzio opo­wie­działa o tym jak ra­dzić so­bie z cho­robą w erze emo­cjo­nal­nej i psy­chicz­nej, o tym jak ko­bieta może się czuć i jak istotna jest rola po­zy­tyw­nego na­sta­wie­nia w walce z cho­robą no­wo­two­rową. Następnie die­te­tyk Patrycja Niemiec-Stasicka opo­wie­działa pa­cjent­kom o roli pra­wi­dło­wego żywie­nia w po­ko­ny­wa­niu pro­ble­mów zwią­za­nych z le­cze­niem no­wo­tworu.
Panie usły­szały wiele cen­nych wska­zó­wek od­no­ście diety, skład­ni­ków odżywczych,sposobów na łago­dze­nie skut­ków che­mio­te­ra­pii.  W dal­szej czę­ści pan Ireneusz Harbuz oraz pan Łukasz Dudek, przed­sta­wili wy­kład na te­mat do­boru, ro­dza­jów, spo­sobu prze­cho­wy­wa­nia oraz kon­ser­wa­cji peruk.

 

Później na­stą­pił już etap naj­bar­dziej wy­cze­ki­wany przez Panie uczest­ni­czące w spo­tka­niu. Każda z ko­biet mo­gła sko­rzy­stać z po­rady fry­zje­rek i ko­sme­ty­czek z Niepublicznej Szkoły Policealnej w Sanoku. Zmienić fry­zurę, przy­mie­rzyć pe­rukę, na­uczyć się wią­za­nia chust, zro­bić piękny ma­ki­jaż i ma­ni­cure oraz za­po­znać się z ofertą ko­sme­tyczną firmy Avon. Pacjentki z wielką ra­do­ścią i chę­cią ko­rzy­stały z tych moż­li­wo­ści i od­da­wały się w ręce specjalistów.

 

Na twa­rzach każ­dej z nich wi­dać było wielką ra­dość i za­in­te­re­so­wa­nie. To tylko utwier­dza ‚że ko­bieca na­tura za­wsze bie­rze górę i nie po­kona jej na­wet cho­roba. Każda z nas chce prze­cież wy­glą­dać pięk­nie, nie­za­leż­nie od sy­tu­acji a poza tym nic tak nie po­pra­wia sa­mo­po­czu­cia jak za­dba­nie o sie­bie i chwila re­laksu na fo­telu fry­zjera czy ko­sme­tyczki.
W mię­dzy­cza­sie od­było się rów­nież wiel­kie lo­so­wa­nie na­gród i upo­min­ków. Prezenty tra­fiły w ręce uczest­ni­czek spo­tka­nia da­jąc jesz­cze wię­cej ra­do­ści! Ważnym punk­tem ak­cji było rów­nież wrę­cza­nie tu­li­pa­nów przez Dyrektora Dariusza Sawkę wszyst­kim pa­cjent­kom Ośrodka, także tym, które z róż­nych wzglę­dów nie mo­gły opu­ścić od­dzia­łów aby zja­wić się oso­bi­ście w Sali Konferencyjnej placówki.

 

Spotkanie było pełne po­zy­tyw­nych emo­cji i wra­żeń. Cieszymy się, że mo­gły­śmy umi­lić tym wspa­nia­łym ko­bie­tom po­byt w szpi­talu i trudną walkę z cho­robą. Jesteśmy pod wra­że­niem suk­cesu ak­cji i z pew­no­ścią wpro­wa­dzimy je na stałe w na­sze Akcje.

 

Nie za­bra­kło lu­dzi wiel­kiego serca oraz spon­so­rów, dzięki któ­rym Akcja ta mo­gła się odbyć.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio