Odbyła się Konferencja “Współdziałajmy dla Zdrowia” – nasza relacja

 

W pią­tek, 20 stycz­nia 2012 roku, w Sanockim Domu Kultury od­była się kon­fe­ren­cja „Współdziałajmy dla Zdrowia” zor­ga­ni­zo­wana przez Nasze Stowarzyszenie we współ­pracy z Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet.

 

 

Patronat ho­no­rowy nad Konferencją ob­jęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk, Starosta Sanocki Sebastian Niżnik, Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łuka­ci­jew­ska oraz Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy i Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem Konferencji było zjed­no­cze­nie sił w walce z cho­ro­bami nowotworowymi.

 

Wśród go­ści, któ­rzy za­szczy­cili nas Swoja obec­no­ścią zna­leźli się do sa­mo­rzą­dowcy czte­rech po­wia­tów: brzo­zow­skiego, sa­noc­kiego, le­skiego i biesz­czadz­kiego oraz do Przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Dyrektorzy szkół i Pedagodzy, Dyrektorzy ZOZ-ów, Lekarze, Pielęgniarki, Psychologowie a także Przedstawiciele oko­licz­nych Organizacji po­za­rzą­do­wych oraz Firm. W su­mie udało nam się zgro­ma­dzić około 180 osób.

 

Konferencję roz­po­czął emo­cjo­nu­jący wy­stęp tan­ce­rzy ze Szkoły Tańca Ulicznego “Street Life”, któ­rzy w ar­ty­styczny spo­sób przed­sta­wili walkę lu­dzi z no­wo­two­rem i zwy­cię­stwo nad nim. Na wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych go­ściach zro­bił on ogromne wra­że­nie i wpro­wa­dził w te­ma­tykę kon­fe­ren­cji. Jako pierw­szy za­brał głos dr Witold Skręt, oma­wia­jąc epi­de­mio­lo­gię cho­rób no­wo­two­ro­wych w na­szym re­gio­nie, przy­czyny za­cho­ro­wań, świa­do­mość oraz pro­fi­lak­tykę. Był to nie­zmier­nie cie­kawy wy­kład, który wzbu­dził ogromne za­in­te­re­so­wa­nie wszyst­kich uczest­ni­ków konferencji.

 

Następnie zo­stał wy­świe­tlony wzru­sza­jący, a za­ra­zem bar­dzo opty­mi­styczny film przed­sta­wia­jący hi­sto­rię Założycielki Naszego Stowarzyszenia, po któ­rym Anna omó­wiła ge­nezę po­wsta­nia Stowarzyszenia, na­sze dzia­ła­nia oraz cele i plany na naj­bliż­szą przy­szłość. Podkreśliła, jak ważne jest, by wspól­nie przy­stą­pić do dzia­ła­nia i opra­co­wać plan pro­fi­lak­tyki no­wo­two­ro­wej dla miesz­kań­ców na­szego regionu.

 

Kolejnym pre­le­gen­tem była po­seł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łuka­ci­jew­ska. Przedstawiła ona pro­ble­ma­tykę pro­fi­lak­tyki cho­rób no­wo­two­ro­wych na Podkarpaciu i w Polsce na tle ca­łej Unii Europejskiej. Okazuje się, iż mamy na tym polu jesz­cze bar­dzo wiele do zrobienia.

 

Na kon­fe­ren­cji nie po­mi­nięto rów­nież  czę­sto ba­ga­te­li­zo­wa­nego aspektu – spoj­rze­nia na cho­rego i jego ro­dzinę z psy­cho­lo­gicz­nego punktu wi­dze­nia. Ewa Siekacz zwró­ciła uwagę na to, jak ważna jest obec­ność psy­cho­loga, za­równo dla sa­mego pa­cjenta, jak i jego ro­dziny,  już od pierw­szych chwil, w któ­rych do­wia­duje się o cho­ro­bie, a także po za­koń­cze­niu le­cze­nia. Przedstawiła rów­nież pro­blem po­wrotu do pracy za­wo­do­wej po prze­by­tej cho­ro­bie, który, jak się oka­zuje, nie jest łatwy.

 

Z ra­mie­nia Współorganizatora Konferencji – Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet – obecny był Grzegorz Zagórski, który jed­no­cze­śnie jest Koordynatorem dzia­łań Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy (do któ­rej na­leży Nasze Stowarzyszenie). Omówił on cel ko­ali­cji, ja­kim jest stwo­rze­nie kom­plek­so­wego pro­gramu zdro­wot­nego, aby zmniej­szyć za­cho­ro­wal­ność na raka szyjki ma­cicy, a przez to rów­nież umie­ral­ność z po­wodu tej cho­roby. Przedstawił on rów­nież dzia­ła­nia Fundacji MSD Dla Zdrowia Kobiet, jej mi­sję i wpro­wa­dzone w życie programy.

 

Głos za­brał rów­nież  Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Poinformował on uczest­ni­ków Konferencji o pla­nach stwo­rze­nia w na­szym wo­je­wódz­twie dzie­cię­cego od­działu on­ko­lo­gicz­nego już w naj­bliż­szym roku. Trzymamy za słowo!

 

Konferencję za­koń­czył drobny po­czę­stu­nek przy­go­to­wany przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Dyskusje przy ka­wie trwały jesz­cze długo po za­koń­cze­niu czę­ści ofi­cjal­nej i mamy na­dzieję, ze zło­żone tam obiet­nice zo­staną jak naj­szyb­ciej wpro­wa­dzone w życie.

 

Mamy na­dzieję, że Konferencja bę­dzie pre­lu­dium do dal­szych dzia­łań ma­ją­cych na celu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści na te­mat pro­fi­lak­tyki no­wo­two­ro­wej wśród miesz­kań­ców na­szego regionu.

 

Nasze zdję­cia po­ni­żej. Zobacz rów­nież re­la­cje me­dialne z Konferencji
w za­kładce “Media o nas”

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio