Niech żyją kobiety!!! – II Forum Koalicjantów RSM

13 grud­nia w Warszawie spo­tkali się ko­ali­cjanci Polskiej  Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, w tym rów­nież przed­sta­wi­cielki Naszego Stowarzyszenia.

Celem spo­tka­nia było przed­sta­wie­nie ukoń­czo­nego pro­jektu pro­gramu zmian sys­te­mo­wych, który po­zwoli do 2020 roku ogra­ni­czyć za­pa­dal­ność i zmniej­szyć o po­łowę umie­ral­ność Polek na raka szyjki ma­cicy.  Podczas Forum przy­jęto osta­teczny kształt do­ku­mentu i 10 stycz­nia 2012 roku zo­sta­nie on zło­żony w Ministerstwie Zdrowia.

 

 

Dla nas szcze­gól­nym mo­men­tem było wrę­cze­nie przez prof. Ryszarda Porębę, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i za­ra­zem Przewodniczącego Rady Programowej Koalicji RSM po­dzię­ko­wa­nia za za­an­ga­żo­wa­nie i pracę na rzecz Koalicji w 2011 roku. Jest to dla nas ogromna mo­ty­wa­cja do dal­szej pracy i dzia­łań ma­ją­cych na celu sze­rze­nie pro­fi­lak­tyki raka szyjki macicy.

 

 

 

Rekomendacje

 

Koalicja RSM wy­ty­po­wała pro­ble­ma­tyczne ob­szary, które unie­moż­li­wiają po­prawę za­stra­sza­ją­cych sta­ty­styk umie­ral­no­ści. Są to:

 

edu­ka­cja – zbyt ni­ska świa­do­mość roli pro­fi­lak­tyki RSM wśród ko­biet i per­so­nelu me­dycz­nego, brak spój­nej stra­te­gii, ogra­ni­czona rola w edu­ka­cji le­ka­rzy POZ, gi­ne­ko­lo­gów
i pe­dia­trów, brak in­for­ma­cji, gdzie można wy­ko­nać cy­to­lo­gię w ra­mach pro­gramu po­pu­la­cyj­nego fi­nan­so­wa­nego przez NFZ i ja­kie kroki na­leży pod­jąć po zdia­gno­zo­wa­niu raka szyjki macicy

 

cy­to­lo­gia – ni­ska zgła­szal­ność, ogra­ni­czona do­stęp­ność, nie­do­sko­nała jakość

 

szcze­pie­nia – brak sze­ro­kiej, po­wszech­nej do­stęp­no­ści i świa­do­mo­ści roli szcze­pień
w za­po­bie­ga­niu RSM

 

re­je­stry – nie­sku­teczne mo­ni­to­ro­wa­nie pro­fi­lak­tyki RSM, brak wy­miany in­for­ma­cji po­mię­dzy ist­nie­ją­cymi sys­te­mami gro­ma­dze­nia da­nych, brak re­je­stru szcze­pień prze­ciw HPV

 

fi­nanse i or­ga­ni­za­cja sys­temu – nie­efek­tywna alo­ka­cja za­so­bów i ko­or­dy­na­cja dzia­łań
w ob­rę­bie pro­fi­lak­tyki RSM, brak sy­ner­gii, sys­te­mo­wych roz­wią­zań dla szcze­pień prze­ciw wi­ru­sowi HPV, brak ujed­no­li­co­nych stan­dar­dów dla śro­do­wi­ska me­dycz­nego i in­sty­tu­cji
w za­kre­sie pro­fi­lak­tyki raka szyjki ma­cicy i edukacji

 

„Początkowo za­sta­na­wia­li­śmy się nad stwo­rze­niem no­wego pro­gramu pro­fi­lak­tyki raka szyjki ma­cicy. Z cza­sem uzna­li­śmy jed­nak, że na­leży wy­ko­rzy­stać po­ten­cjał, jaki nie­sie za sobą ist­nie­jący już Narodowy Program
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który zo­stał uchwa­lony ustawą i bę­dzie obo­wią­zy­wał do 2015 roku. Nie chcemy re­wo­lu­cji, ale udo­sko­na­le­nia ist­nie­ją­cych roz­wią­zań w ra­mach do­stęp­nych na­rzę­dzi i środ­ków fi­nan­so­wych” – pod­kre­ślał prof. Ryszard Poręba.
Ujednolicony tekst „Rekomendacji kom­plek­so­wych zmian w ob­sza­rze pro­fi­lak­tyki raka szyjki ma­cicy w Polsce” trafi 10 stycz­nia 2012 roku do Ministerstwa Zdrowia wraz z Uchwałą Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, pod­pi­saną przez człon­ków Rady Programowej.

Koalicja

 

W ciągu kilku mie­sięcy Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy zy­skała pra­wie 8500 gło­sów spo­łecz­nego po­par­cia, które zwięk­szają znacz­nie szansę na roz­po­czę­cie po­waż­nej, pu­blicz­nej dys­ku­sji o tej okrut­nej cho­ro­bie. Wspólnie z por­ta­lem MedOnet, Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy stwo­rzyła kam­pa­nię informacyjno-edukacyjną. O pro­fi­lak­tyce pier­wot­nej (szcze­pie­nia prze­ciwko on­ko­gen­nym od­mia­nom wi­rusa HPV) i wtór­nej (cy­to­lo­gia), o kon­se­kwen­cjach za­nie­dbań i moż­li­wo­ściach le­cze­nia, miało oka­zję do­wie­dzieć się po­nad 300 000 użyt­kow­ni­ków tego po­czyt­nego portalu.

 

 

I Wy mo­że­cie po­móc Koalicji w jej dzia­ła­niach przez udzie­le­nie głosu po­par­cia na stro­nie http://koalicjarsm.pl/wesprzyj-nas.html. To zaj­mie tylko kilka chwil, a przy­czyni się do przy­spie­sze­nia zmian ra­tu­ją­cych zdro­wie i życie kobiet.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio