“Mikołajkowa niezapominajka”- Rzeszów 15 grudnia!!! oraz spontanicznie Sanok :-)

 

Tym ra­zem od­wie­dzi­ły­śmy Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie, do którego do­tar­ły­śmy mimo braku śniegu, który z pew­no­ścią przy­spie­szyłby na­sze sa­nie J.

 

 

W szpi­talu cze­kała na nas Pani Aleksandra Kozdraś — Inspektor d/s or­ga­ni­za­cyj­nych PCO która w imie­niu dok­tora  Jana Gawełko – Z-cy Dyr. ds. Podkarpackiego Centrum Onkologii  to­wa­rzy­szyła nam w wi­zy­tach na szpi­tal­nych od­dzia­łach stwa­rza­jąc przy tym bar­dzo miłą at­mos­ferę, oraz nie­oce­niona po­moc. Tradycyjnie, na­sza po­moc­nica otrzy­mała mi­ko­ła­jowe ak­ce­so­ria i pełne ener­gii ru­szy­ły­śmy z wóz­kiem pre­zen­tów pro­sto do pa­cjen­tów. Na każ­dym od­dziale wi­tane by­ły­śmy uśmie­chami per­so­nelu dla któ­rego rów­nież sta­no­wi­ły­śmy nie lada atrak­cję. Podopieczni od­dzia­łów on­ko­lo­gicz­nych byli nie­zwy­kle szczę­śliwi z nie­spo­dzianki a wi­zyta mi­ko­ła­jek wy­wo­ły­wała wśród nich spore po­ru­sze­nie. Było mnó­stwo uści­sków, nie dało się też unik­nąć łez wzru­sze­nia które jed­nak sta­ra­ły­śmy szybko za­mie­niać na pro­mienne uśmie­chy, wszak po­zy­tywny stan du­cha to ogromny krok w dro­dze do zdro­wia. Były wspólne zdję­cia i mnó­stwo do­brych życzeń nie tylko tych świą­tecz­nych. Na jed­nej z sal po­zna­ły­śmy cu­downe Panie, które tak cie­pło i en­tu­zja­stycz­nie nas przy­wi­tały, że mia­ły­śmy ochotę zo­stać z nimi dłu­żej ale już inni pa­cjenci na nas czekali.

 

Cała ak­cja prze­bie­gła w bar­dzo po­zy­tyw­nej i ra­do­snej at­mos­fe­rze i do­star­czyła wielu wra­żeń, aż  żal nam było wy­jeż­dżać. Bardzo cieszmy się że tyle cie­płych uśmie­chów mo­gły­śmy wy­wo­łać na twa­rzach pa­cjen­tów i choć odro­binę roz­ja­śnić ten ciężki czas walki z chorobą.

 

Jako, że ilość upo­min­ków dzięki za­an­ga­żo­wa­niu i za­ufa­niu spon­so­rów, była wy­star­cza­jąca, spon­ta­nicz­nie pod­ję­ły­śmy de­cy­zję o od­wie­dze­niu pa­cjen­tek od­działu gi­ne­ko­lo­gicz­nego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku. Tak więc pro­sto z Rzeszowa ru­szy­ły­śmy z upo­min­kami i świą­tecz­nymi życze­niami do sa­noc­kich pa­cjen­tek. Tu rów­nież zo­sta­ły­śmy bar­dzo miło i cie­pło przy­wi­tane. Pacjentki były rów­nie za­sko­czone co ura­do­wane  z na­szej wizyty.

 

Jesteśmy nie­zwy­kle szczę­śliwe, że dane nam było zre­ali­zo­wać ak­cję „Mikołajkowa Niezapominajka”. Mamy świa­do­mość, że udało nam się zre­ali­zo­wać na­sze plany dzięki spon­so­rom któ­rzy tak chęt­nie i licz­nie zgo­dzili się nam pomóc.

 

Z tego miej­sca dzię­ku­jemy jesz­cze raz fir­mom Flos Lek, Bielenia, Ziaja, Eris, Dax Cosmetics, Eva Natura oraz Salonowi Sukien Ślub­nych Margo który przy­go­to­wał dla nas cudne mi­ko­ła­jowe stroje, które tak za­chwy­cały pacjentów.

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio