„Mikołajkowa Niezapominajka” ruszyła !!! 8 grudnia – Brzozów

Pierwsza od­słona te­go­rocz­nej ak­cji „Mikołajkowa Niezapominajka” za nami. Na pierw­szy ogień po­szedł Podkarpacki Specjalistyczny Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie. 

 

 

Zawitałyśmy tam 8 grudnia w asy­ście desz­czu (na ko­lejne ak­cje skła­damy ofi­cjalne za­mó­wie­nie na dużą ilość bia­łego pu­chu!). Niezrażone nie­sprzy­ja­jącą aurą dziel­nie wkro­czy­ły­śmy do szpi­tala. Przywitał nas Pan Dr Dariusz Sawka Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa Onkologicznego szpi­tala. Otrzymał nie­zbędne atry­buty gar­de­roby Św. Mikołaja i ru­szy­li­śmy wspól­nie, z wor­kiem a do­kład­niej wo­zem peł­nym upo­min­ków, pro­sto do pa­cjen­tów. Na każ­dym od­dziale do­dat­kowo wspie­rali nas le­ka­rze. Akcja prze­bie­gała w wy­jąt­ko­wej, ma­gicz­nej wręcz at­mos­fe­rze, ra­dość i łzy, uści­ski i dużo do­brych życzeń. Tak w skró­cie można opi­sać to, co działo się na szpi­tal­nych sa­lach. Duch Bożego Narodzenia uno­sił się nad nami i do­da­wał ener­gii, którą dzie­li­li­śmy się z pa­cjen­tami i ich bli­skimi. Jedna z Pań, w za­mian za pre­zent  wy­re­cy­to­wała piękny wier­szyk  za co zo­stała na­gro­dzona grom­kimi bra­wami. Panowie zaś wi­tali nas za każ­dym ra­zem pro­mien­nym uśmie­chem na twa­rzach. W su­mie tego dnia od­wie­dzi­ły­śmy 10 od­dzia­łów i roz­da­li­śmy ok. 300 upo­min­ków. Akcja do­star­czyła wszyst­kim nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Aż żal było wra­cać, w tak mi­łej at­mos­fe­rze mo­gli­by­śmy spę­dzić cały dzień na roz­mo­wach przy łóżkach pa­cjen­tów. Żegna­jąc się do­sta­li­śmy już za­pro­sze­nie na przy­szły rok.

 

O tak!

 

Za rok na pewno znów za­wi­tamy w progi brzo­zow­skiego szpi­tala, by da­wać ra­dość i otu­chę pa­cjen­tom! Ich cie­płe słowa do­dają nam skrzy­deł do pracy. Po to je­ste­śmy! Spotykamy na swo­jej dro­dze lu­dzi, któ­rych do­bre serce i za­an­ga­żo­wa­nie po­zwala wie­rzyć, że z ca­łym swym po­śpie­chem i  kło­po­tami, cią­gle jesz­cze ten świat jest piękny!

 

Za wiel­kie serca dzię­ku­jemy Firmom: Floslek, Eris, Bielenda, Dax Cosmetics, Ziaja, Eva Natura, oraz sa­lo­nowi su­kien ślub­nych Margo

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio