Mikołajkowa niezapominajka-Poznań

 

Dnia 22 grud­nia, dzięki współ­pracy i po­mocy Zespołu Medycznego Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu, pa­czuszki „Mikołajkowej Niezapominajki” tra­fiły do tam­tej­szych pa­cjen­tek. Tym ra­zem, ku ucie­sze ob­da­ro­wy­wa­nych ko­biet, w rolę Mikołajów wcie­lili się: Prof. dr hab. Stefan Sajdak oraz prof. Witold Kędzia. 

 

 

Towarzyszyła im rów­nież Pani Oddziałowa oraz Sekretarka – Pani Ela, która w ten spo­sób opi­suje, jak wy­glą­dały mi­ko­łaj­kowe odwiedziny: niespodzianka była i to pra­wie dla wszyst­kich, wta­jem­ni­czeni byli tylko: pa­no­wie Profesorowie, pani Oddziałowa, no i ja, po­zo­stały ze­spół le­kar­ski i pie­lę­gniar­ski, a także pa­cjentki były cał­ko­wi­cie za­sko­czone, no i o to cho­dziło. Zdziwienie było ogromne, kiedy nas zo­ba­czyli w gwiaz­dor­ko­wych cza­pecz­kach z czu­ba­tym wóz­kiem pre­zen­tów. Profesor po­wie­dział kilka słów o ge­ne­zie po­wsta­nia Stowarzyszenia SANITAS, o chęci nie­sie­nia po­mocy in­nym cho­rym w po­trze­bie oraz o sa­mej Założycielce. Tak prze­szli­śmy or­sza­kiem przez wszyst­kie sale i po­cze­kal­nie, na któ­rych też były pa­cjentki. Były i zdzi­wione spoj­rze­nia i uśmie­chy oraz chwile wzru­szeń, za­równo star­szych, jak i młod­szych pa­cjen­tek… nam też było miło, i ja­koś tak … cieplej…”

 

Cieszymy się, że na­sze Stowarzyszenie za­nio­sło pro­myk uśmie­chu i po­cie­sze­nia rów­nież do tak od­le­głego miej­sca a jed­nak bli­skiego sercu. Serdecznie dzię­ku­jemy tym, któ­rzy spra­wili, iż ak­cja ta była moż­liwa i za­koń­czyła się ta­kim po­wo­dze­niem. Bez Państwa po­mocy i za­an­ga­żo­wa­nia ni­gdy by się to nie udało. Po ci­chutku ma­rzymy, że dała Państwu na tyle sa­tys­fak­cji, aby po­wtó­rzyć ją za rok.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio