Konferencja Współdziałajmy dla Zdrowia

20 stycz­nia 2012r. godz. 10:00 w Sanockim Domu Kultury ul. Mickiewicza 24 od­bę­dzie się konferencja Współdziałajmy dla Zdrowia.

 

Celem Konferencji jest zjed­no­cze­nie sił w walce z cho­ro­bami nowotworowymi.

 

Skierowana jest przede wszyst­kim do sa­mo­rzą­dów czte­rech po­wia­tów: brzo­zow­skiego, sa­noc­kiego, le­skiego, biesz­czadz­kiego. Zapraszamy Burmistrzów, Wójtów, Starostów, Przedstawicieli  Kół Gospodyń Wiejskich, Dyrektorów Szkół i Grono Pedagogiczne , Dyrektorów Szpitali oraz Lekarzy, Księży, Psychologów, Przedstawicieli Okolicznych Organizacji Pozarządowych  oraz Firm.

 

Omówimy m.in. moż­li­wo­ści dzia­łań i za­sta­no­wimy się ja­kimi na­rzę­dziami dys­po­nu­jemy wszy­scy, by zmniej­szyć liczbę osób, u któ­rych raka wy­kryto zbyt późno.

 

“Człowiek jest wielki nie przez to, co po­siada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z in­nymi.“
– Jan Paweł II

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio