Magiczna wyprawa

 

Planujemy or­ga­ni­za­cję jed­no­dnio­wej wy­cieczki w Bieszczady z cy­klu „MAGICZNA WYPRAWA”

 

Wycieczka kie­ro­wana jest dla dzieci w wieku po­wy­żej 8 lat do­tknię­tych cho­robą no­wo­two­rową lub po­cho­dzą­cych z ro­dzin bo­ry­ka­ją­cych się z tą chorobą.

 

Organizatorzy za­pew­niają wspa­niałą at­mos­ferę, nie­za­po­mniane prze­ży­cia i wiele atrakcji.

 

Zachęcamy ro­dzi­ców do zgła­sza­nia swo­ich dzieci.

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

W za­leż­no­ści od ilo­ści zgło­szeń i kon­dy­cji zdro­wot­nej uczest­ni­ków zo­sta­nie do­sto­so­wany ter­min, cel i pro­gram wycieczki.

 

Udział w wy­pra­wie jest bezpłatny.

 

Wspólna wy­cieczka pełna atrak­cji w gro­nie ró­wie­śni­ków, po­zwoli dzie­ciom na ode­rwa­nie się od czę­sto po­nu­rej at­mos­fery jaka czę­sto pa­nuje w ro­dzi­nach bo­ry­ka­ją­cych się z cho­robą no­wo­two­rową a po­zna­wa­nie cie­ka­wych miejsc oraz ob­co­wa­nie z przy­rodą daje we­wnętrzne uko­je­nie i uczy ak­tyw­nego spę­dza­nia wol­nego czasu.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio