II Forum Promocji Zdrowia Kobiet

 

31 maja 2011r. Stowarzyszenie „Sanitas” uczest­ni­czyło w II Forum Promocji Zdrowia Kobiet , które od­było się w Audytorium im. Stefana Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie.

 

Hasłem prze­wod­nim było „Rak szyjki ma­cicy – jak roz­wią­zać pro­blem? Inni po­tra­fili – my też możemy!”

 

Jesteśmy jedną z 30 or­ga­ni­za­cji wcho­dzą­cych w skład Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która w tym dniu zo­stała uro­czy­ście powołana.

 

Inicjatorem za­wią­za­nia Koalicji jest „Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet”, a part­ne­rami Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Związek Powiatów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

 

Rak szyjki ma­cicy jest jed­nym z naj­ła­twiej wy­kry­wal­nych no­wo­two­rów u ko­biet jak też pro­sty do wy­eli­mi­no­wa­nia w po­cząt­ko­wym sta­dium. Zachorowalność na ten no­wo­twór po­wo­duje je­dy­nie wi­rus bro­daw­czaka ludz­kiego (HPV). Rak szyjki ma­cicy to je­dyny no­wo­twór który można w pełni wy­eli­mi­no­wać po­przez od­po­wied­nią pro­fi­lak­tykę jak mię­dzy in­nymi te­sty cy­to­lo­giczne, ba­da­nia DNA i szcze­pie­nia prze­ciw HPV.

 

Skoro pro­fi­lak­tyka jest tak pro­sta, dla­czego więc rak szyjki ma­cicy na­dal zbiera ta­kie ogromne żniwo?

 

Niski po­ziom wie­dzy ko­biet na ten te­mat jak i czę­sto­tli­wość po­ja­wia­nia się ich na ba­da­niach kon­tro­l­nych jest po­ra­ża­jąco niska.

 

Tylko od­po­wied­nia edu­ka­cja oraz pro­mo­cja pro­fi­lak­tyki mogą zmie­nić świa­do­mość ko­biet by dzięki swoim de­cy­zjom za­osz­czę­dziły cier­pie­nia so­bie i swoim bli­skim. Również męż­czyźni po­winni mieć do­stęp do edu­ka­cji i pro­fi­lak­tyki na ten te­mat, by zdro­wie i życie bli­skich im ko­biet stało się dla nich najważniejsze.

 

http://www.fzk.org.pl/

 

Skład Rady Programowej Koalicji RSM:

 

prof. Mariusz Bidziński

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

 

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

 

Przemysław Biliński

 

Główny Inspektor Sanitarny

 

Rudolf Borusiewicz

 

Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich

 

Prof. Anna Dobrzańska

 

Konsultant Krajowy w dzie­dzi­nie Pediatrii

 

Maciej Gajewski

 

Prezes Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

 

Jerzy Giermek

 

Dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania RSM

 

Mariusz Gujski

 

Z-ca Redaktora Naczelnego „Służby Zdrowia”

 

Barbara Jobda

 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

 

Dorota Kilańska

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

Magdalena Kochan

 

Posłanka na Sejm, Parlamentarna Grupa Kobiet

 

Beata Libera – Małecka

 

Posłanka na Sejm, Sejmowa Komisja Zdrowia

 

Prof. Aleksandra Łuszczyńska

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

Janusz Meder

 

Prezes Polskiej Unii Onkologii

 

Prof. Antonina Ostrowska

 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 

Prof. Przemysław Oszukowski

 

Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

Prof. Ryszard Poręba

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

Prof. Stanisław Radowicki

 

Konsultant Krajowy w dzie­dzi­nie Ginekologii i Położnictwa

 

Prof. Bolesław Samoliński

 

Uczelniane Centrum Zdrowia Środowiskowego

 

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Śro­do­wi­sko­wych i Alergologii WUM

 

Prof. Marek Spaczyński

 

Kierownik Kliniki Ginekologii Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Prof. Jerzy Stelmachów

 

Konsultant Krajowy w dzie­dzi­nie Ginekologii Onkologicznej

 

Prof. Violetta Skrzypulec– Plinta

 

Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety ŚUM

 

Krystyna Wechmann

 

Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki

 

Działania na rzecz pro­fi­lak­tyki RSM po­pie­rają m.in. pi­sarka Katarzyna Grochola, Dr Irena Eris, po­słanka Beata Libera — Małecka.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio